Clubul Sportiv Scolar Sighet

Atletism

 Antrenor:

 prof. Oros Melinda

Atletism

Clubul Sportiv Scolar Sighet

Baschet

Antrenori:

prof. Kosztelnik Emil

prof. Pop Alin

Baschet

Clubul Sportiv Scolar Sighet

    Box

Antrenori:

Stetca Adrian

Rasco Claudiu

Box

Clubul Sportiv Scolar Sighet

   Volei

Antrenori:

Zoltan Attila

Codrea Tanta

Volei

Clubul Sportiv Scolar Sighet

   Tenis

Antrenor:

Mihaljek Eugen

Tenis

Clubul Sportiv Scolar Sighet

  Fotbal

Antrenori:

Lais Aladar

Nichitus Ciprian

Fotbal

CONDITII DE PARTICIPARE

Poate participa la concurs orice persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

CONDITII GENERALE

-are cetatenia romana

-cunoaste limba romana scris vorbit

-are varsta minima reglementata de prevederile legale;

-are capacitatea deplina de exercitiu;

-are starea corespunzatoare postului,atestata de adeverinta medicala anexata in dosarul de inscriere;

-nu a fost condamnari definitive pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului ori contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

-spirit gospodaresc,initiative,responsabilitate;

-solide competente in domeniu;

CONDITII SPECIFICE POSTULUI

 • Studii superioare;

 • Vechime in specialitate minim 2 ani;

 • Cunostinte privind intocmirea si administrarea corespondentei oficiale;

 • Cunostinte privind incadrarea personalului;

 • Notiuni de comunicare in relatii publuce;

 • Disponibilitate la timp de lucru prelungit;

 • Cunostinte de utilizare si operare PC;Windows,Microsoft Office Word,Exele,Internet explorer,baza de date;

 • Cunostinte de utilizare a softului specific activitatii si scoliEDUSAL,REVISAL,SIIIR,etc;

ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI

-respectarea planurilor managerial ale scolii;

-implicarea in proiectarea activitatii scolii la nivelul compartimentului ;

-realizarea planificarii calendaristice la nivelul compartimentului;

-cunoasterea si aplicarea legislatiei in vigoare;

-folosirea tehnologiei informatice in proiectare;

-organizarea actelor oficiale;

-asigurarea evidentei,ordonarii si arhivarii documentelor;

-gestionarea documentelor ,inregistrarea si prelucrarea informatica,periodic ,a datelor,in programul EDUSAL,REVISAL si SIIIR.

-intocmirea si actualizarea rapoartelor

-alcatuirea de procedure operationale;

-respectarea si asigurarea fluxului informational al compartimentului;

-asigurarea transparentei deciziilor din compartiment;

-asigurarea interfetei pentru asigurarea comunicarii cu beneficiarii directisi indirecti;

-identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;

-participarea la activitati de formare profesionala;

-participarea permanenta la instruirile organizate de Inspectoratul ScolarJudetean;

-indeplinirea unor atributii dispuse de director pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de invatamant;

-respectarea Regulamentului Intern ,normelor PSI si NTSM,ISU

CONDUCEREA,

Afisat azi,09.03.2017 ora 15

 

DOCUMENTE

NECESARE LA DOSARUL DE INSCRIERE

 • Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii;

 • Copie carte de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,potrivit legii ,dupa caz;

 • Copiile documentelor carea atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;

 • Copia carnetului de munca ,conforma cu originalul,sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca ,in meserue si/sau in specialitatea studiilor;

 • Raport REVISAL;

 • Cazier judiciar sau o declarative pe propria raspundere ca nu are aantecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.Candidatul declarat admis la sectia dosarelor,care depune la inscriere declarative pe propria raspundere ca nu are antecedente penale,are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;

 • Curriculum Vitae;

 • Adeverinta medicala care sa ateste sanatatea corespunzatoare postului pentru care candideaza ,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de medicul de familie ale candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate -adeverinta va fi completata in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;

 • Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;

 • Caracterizare/recomandare de la ultimul loc de munca;

 • Actele depuse la dosarul de inscriere,in copie ,vor fi prezentate si in original,in vederea verificarii;

 

TEMATICA CONCURSULUI

 1. Organizarea sistemului de invatamant preuniversitar;

 2. Incadrarea personalului in invatamantul preuniversitar;

 3. Particularitati ale salarizarii in invatamantul preuniversitar;

 4. Documente scolare;

 5. Arhivarea si circuitul documentelor;

 6. Intocmirea si gestionarea bazelor de date EDUSAL,REVISAL SI SIIIR;

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a postului de secretar

1.Legea Nr.1/2011-Legea educatiei Nationale

2.OUG 21/2012 –privind modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale

3.Ordin 5570/2011 Regulamentul de Organizare si Functionare al Cluburilor Sportive Scolare

4. OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

5.HG 250/1992 –privind concediile de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica,din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare

6.Regulament privind regimul stampilelor si sigiilor

7. Legea 53/2003 privind Registrul General de Evident al Salariatilor

8.Legea 16/1996 Legea Arhivelor Nationale

9.O.M. 1350/2007 –stabilirea cuantumului pentru plata cu ora

10.OUG nr 10/2008 actualizata in 2016-salarizarea personalului nedidactic si invatamant

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI ,PARTEA I,

NR.824 BIS 22.11.2011

Anexa nr.23 la Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar

FISA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE SECRETAR in temeiul Legii Educatiei Nationale nr 1/2011,cu mofidicarile si completarile ulterioare,in temeiul contractului individual de munca inregistrat in Registru general de evident a salariatilor cu nr……,se incheie astazi,…….prezenta fisa a postului:

Numele si prenumele……………………..

Specialitatea………………………………

Denumirea postului………………………

Decizia de numire…………………………

Incadrarea…………………………………

CERINTE:

-studii…………………………….

-studii specific postului………….

-vechime…………………………

RELATII PROFESIONALE

-ierarhice de subordonare:director;

-de colaborare: cu personalul didactic ,didactic auxiliar,personalul unitatii de invatamant;

-de reprezentare a unitatii scolare;

 

I.ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI

1.PROIECTAREA ACTIVITATILOR

1.1.Respectarea planurilor managerial ale scolii.

1.2.Implicarea in proiectarea activitatii scolii, ,la nivelul compartimentului.

1.3.Realizarea planificarii calendaristice a compartimentului.

1.4.Cunoasterea si aplicarea legislatiei in vigoare.

1.5.Folosirea tehnologiei informatice in proiectare.

2.REALIZAREA ACTIVITATILOR

2.1.Organizarea actelor oficiale.

2.2.Asigurarea ,ordonarea si arhivarea documentelor unitatii.

2.3.Gestionarea documentelor pentru resursa umana a unitatii(cadre didactice,personal didactic auxiliary,personal nedidactic).Inregistrarea si prelucrarea informatica periodica a datelor in programele de salarizare REVISAL.

2.4.Intocmirea si actualizarea documentelor ale sportivilor.

2.5.Alcatuirea de procedure.

3.COMUNICARE SI RELATIONARE

3.1.Asigurarea fluxului informational al compartimentului.

3.2.Raportarea periodica pentru conducerea institutiei.

3.3.Asigurarea transparentei deciziilor din compatiment.

3.4.Evidenta, gestionarea si arhivarea documentelor.

3.5.Asigurarea interfetei privind comunicarea cu beneficiarii directi si indirecti.

4.MANAGMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PERSONALE

4.1.Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

4.2.Participarea la activitati de fomare profesionala si dezvoltare in cariera.

4.3.Participarea permananta la instruirile organizate de Inspectoratul Scolar.

5.CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA IMAGINII SCOLII

5.1.Planificarea activitatii compartimentului prin prisma dezvoltarii institutionale si promovarea imaginii scolii.

5.2.Indeplinirea altor atributii dispuse de seful ierarhic superior/sau directorul,care pot rezulta din necesitatea derularii in bune conditii a atributiilor aflate in sfera sa de responsabilitate.

5.3.Respectarea ROI,normelor si procedurilor de sanatate si securitate a muncii,de PSI si ISU pentru toate tipurile de activitati desfasurate in calmul unitatii de invatamant.

II.ALTE ATRIBUTII

In functie de nevoile specific ale unitatii de invatamant ,salariatul este obligat sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator,in conditiile \legii:

RASPUNDEREA DISCIPLINARA:

Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzator atrage dup asine diminuarea calificativului si/sau sanctionarea disciplinara,conform prevederilor legii.

Director,

Prof. Kosztelnik Emil 

ORGANIZAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea unui post vacant consta,de regula in 3 etape succesive,dupa cum urmeaza;

 1. selectia dosarelor;

 2. proba scrisa

 3. interviu

se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

CONDUCEREA.

Share

Sectii sportive

Newsletter

Vreau sa primesc pe e-mail informatii:Joomla Extensions powered by Joobi